top of page

YARGISAL SONUÇLARI OLAN, TARAFLAR ARASI ÇÖZÜMLER

 

Dünyada ve ülkemizde, taraflar arasında çözümlenemeyen sorunlarda, haklılık/haksızlık belirlenmesinde temel kurum Yargı. Ancak, yargıdaki yoğunluk, karar ve kesinleşme aşamasına kadar geçen uzun zamanlar, istenen detaya girilememesi sektörlerdeki güncel ve teknik gelişmelere ayak uyduramaması, vb. nedenlerle, yasalar (HMK, CMK, Milletlerarası Tahkim Kanunu, ARABULUCULUK KANUNU , AVUKATLIK KANUNU özel hüküm, vd.) veya uluslararası sözleşmeler, kurumlar, tarafların sonuca varmasını sağlayan yöntemler geliştirildi. Bunlarda öne çıkanlar: TAHKİM, ARABULUCU, MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com), bu uygulamalarda, özel bilgi ve pratikleri olan, ayrıca SÜREÇ YÖNETİMİ, STRATEJİ, PSİKOLOJİi vd.  bilgi ve deneyimleri olan  uzmanlarla temsil edilme konusunda, uzmanınızı belirleme hizmeti veriyor, sizleri onlarla BULUŞTURUYOR.

ARABULUCULUK

Aşağıda arabuluculuk sistemi hakkında özet bilgi sunulacak. Bu aşamada bildirmek isteriz ki, "artıgörüş"  (www.artigorus.com) sizlere, bakanlık sicilinde yer alan ARABULUCULARIN BELİRLENMESİ, arabulucu toplantıları öncesi hazırlık süreci ve sizleri temsilen katılacak uzman/uzmanların belirlenmesinde hizmet verecektir.

Hukuk ve yargı düzenimizde Arabuluculuk, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 02.06.2018 tarih/30439 sayılı RG. Yönetmelikte düzenlenmiş.

Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu hizmeti olarak yürütülen ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir

Arabulucu: Yasada belirtilen şartları taşıyan sınavda başarılı olan ve Bakanlıkça oluşturulan Arabulucular Siciline kaydedilmiş gerçek kişilerdir. Sistem, tarafların başvurusu sonrası, Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca yürütülmektedir.

Yasa ve Yönetmelikte, “ARABULUCULUK” hükümleri genel olarak düzenlenmiş. Ancak

“DAVA ŞARTI ARABULUCULUK” la ilgili, Kanun ve Yönetmelikte ayrıca hükümler var.

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) da, “Dava Şartı Arabuluculuk” hükümlerine değil, kişi ve kurumlar arasındaki Arabuluculuk konusunda bilgi paylaşımı ve hizmet sunumunu hedefledik.

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten VAZGEÇMEK KONUSUNDA TAMAMEN SERBEST  olup, öncelikle uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar. Taraflar her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler.

 

GİZLİLİĞİN esas olduğu sistemde, taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil olmak üzere üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, yasada sayılan beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz

 

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça ARABULUCU veya ARABULUCULAR TARAFLARCA SEÇİLİR. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf, taraflarca eşit olarak karşılanır.

 

Arabulucu, arabuluculuk yoluyla çözümlenen hukuki uyuşmazlıklar ve arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların anlaşmaya varması durumunda düzenlenecek olan anlaşma belgesi ile icra edilebilirliğin nitelik ve hukuki sonuçları hakkında tarafları bilgilendirir.

 

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığı ile katılabilirler. Tarafların açık rızasıyla uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.

İDARELERLE DE (Resmi Kurumlar) Arabuluculuk uygulaması mümkün.

 

Arabuluculuk faaliyeti; anlaşmaya varılması, taraflardan karşılıklı olarak veya birinin çekildiğini bildirmesi, gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi halinde kendiliğinden sona erer.

 

Tarafların anlaşması halinde,  ANLAŞMA BELGESİ düzenlenir, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın İLAM NİTELİĞİNDE BELGE SAYILIR.

 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

bottom of page